visit: royalasiaticsociety.org

[Photo.24/(001)] Alexander Hayman Wilson


Alexander Hayman Wilson, Hon. Solicitor 1886-1934