visit: royalasiaticsociety.org

[Photo.24/(005)] Henry Lansdell


Rev. Henry Lansdell DD (1841-1919)