visit: royalasiaticsociety.org

[RAS 077.001, 046] Portrait of the wrestler Tsuneyama Goroji


[RAS 077.001, 046] Portrait of the wrestler Tsuneyama Goroji

Kunisada.

ca. 1840.

[RAS 077.001, 046] Portrait of the wrestler Tsuneyama Goroji