visit: royalasiaticsociety.org

[RAS 077.001, 107] O-Matsuri Sashichi


[RAS 077.001, 107] Onoye Kikugoro III as O-Matsuri Sashichi in Soga no oyose.

Kunisada.

1829.

Click on the following image to open a full-screen view: