visit: royalasiaticsociety.org

[RAS 077.001, 083] Courtesan


[RAS 077.001, 83] Courtesan

Nakamura Fukusuke as a courtesan.

Kunisada.

1856.

[RAS 077.001, 083] Courtesan